Trénersko - metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH

Predseda: Pavol Streicher 
Členovia: Ján Beňadik, Silvia Priklerová, Fernando Gurich, Martin Križan, Ján Čerňan
Tajomník: Barbora Lešková

Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie

 1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
 2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
 3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
  - výchovu a vzdelávanie trénerov
  - spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
  - usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
  - vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
  - na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch
  - zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov - dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
 4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave).
 5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby - najmenej 4 x ročne.

Školenia trénerov

Doškoľovacie semináre pre všetky licencie (A, B+, B, C, D)

- na predĺženie trénerskej licencie je potrebné absolvovať jeden z týchto seminárov

- tr. licencie sa od sezóny 2024/2025 predlžujú podľa čl. 7 novej Smernice dostupnej v sekcii Dokumenty

Doškoľovací seminár sobota 22.06.2024 v Bratislave - stará hala Dom športu, Junácka 6

Program:

10:00-10:30                 Prezentácia

10:30-12:00                 Metodický postup pri útočnom koncepte hra s pivotmanom

12:30-13:30                 Zdokonaľovanie obranných činností

13:30-14:00                 Diskusia a ukončenie seminára

Doškoľovací seminár sobota 20.07.2024 v Michalovciach - Prihláška

Program:

10:00-10:30                 Prezentácia

10:30-12:00                 Ofenzívno-anticipatívne konanie obrancov 1/6 v hernej situácii 1:2 v obrannom systéme 0-6 (hala) - Kostka

12:30-14:00                 Ofenzívno-anticipatívny obranný systém 0-6 (zasadačka) - Streicher

14:00-14:30                 Diskusia a ukončenie seminára

Doškoľovací seminár piatok 09.08.2024 v Košiciach - Prihláška

Program:

13:00-13:15                 Prezentácia

13:15-13:30                 Otvorenie, organizácia                                                     

13:30-14:30                 Posilňovanie v žiackych kategóriách, kondičná príprava

14:45-15:45                 Brankári - taktika chytania - cvičenia                                   

16:00-16:45                 Koncept útočnej hry, prípravy na zápasy HK Košice  

18:00-19:30                 Koncepcia hry družstva kadetov SVK - obrana 

 

Doškoľovací seminár štvrtok 29.08.2024 v Púchove - Prihláška

Program:

10:00-10:30                 Prezentácia

10:30-12:00                 Metodický postup pri útočnom koncepte hra s pivotmanom (hala) - Streicher

13:00-14:30                 Zdokonaľovanie obranných činností (hala) - Streicher

15:00-16:30                 Lumina Spark psychometrika (zasadačka) - Bartková

16:30-17:00                 Diskusia a ukončenie seminára

Dokumenty TMK SZH

SMERNICA SZH K VZDELÁVANIU TRÉNEROV 2023/2024

Master Coach 2023

Pravidlá jednotnej štruktúry HSM 2023/2024

Metodický materiál pre RCH

Pravidlá minihádzaná 2023/2024

Pravidlá softhandball 2023/2024

Videomateriály a metodické materiály

Seminár trénerov 26.3.2019 - Peter Hatalčík, praktická časť

Seminár trénerov 14.12.2018 - Gyula Zsiga, teoretická časť

Seminár trénerov 14.12.2018 - Gyula Zsiga, praktická časť

Seminár trénerov 14.12.2018 - Fernando Gurich, teoretická časť

Seminár trénerov 14.12.2018 - Fernando Gurich, praktická časť

Rolf Brack IV. Seminár trénerov  hádzanej všetkých licencií

Rolf Brack III. Seminár trénerov  hádzanej všetkých licencií

Rolf Brack II. Seminár trénerov  hádzanej všetkých licencií
Rolf Brack I. Seminár trénerov  hádzanej všetkých licencií
Seminár trénerov 28.8.2015 - teória, - Claus Hansen
Seminár trénerov 28.8.2015 - prax, Claus Hansen
Seminára P. Jamriška
Seminár P. Jamriška časť 1
Seminár P. Jamriška časť 2
Seminár P. Jamriška časť 3
Seminár trénerov 1.11.2014 - Marko Šibila, teoret. časť.
Seminár trénerov 1.11.2014 - Marko Šibila, praktic. časť
Tréning na výbušnosť dolných končatín
Tréning brankárov 1 - Michal Barda, Michalovce August 2017
Tréning brankárov 2 - Michal Barda, Michalovce August 2017
Fernando Gurich - prihrávanie a odlakávanie
Seminár trénerov Topoľčany 28.05.2018
Seminar trénerov, H. Jensen

Prezentácie

Otvorená obrana
Prihrávky a odlakávanie

Aktuálne články

calendar