Nenávratný finančný príspevok (NFP) „Tréneri, nedisKvalifikujte sa“

Tréneri, nedisKvalifikujte sa!

Názov projektu: Tréneri, nedisKvalifikujte sa!
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímateľ: Slovenský zväz hádzanej
Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023
Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Výška poskytnutého NFP: 164 444,83 EUR
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/293/2019

Kúpna zmluva Magic Print 052020

Zmluva o kúpe tovaru LP Promotion 062020

Kúpna zmluva DEMI sport plus 092020

Zmluva o poskytnutí služby_052022

 

Aktuálne články

calendar